Leverings- / servicebetingelser

Leverings- / servicebetingelser gældende for samhandel med H-Energi ApS

El Installation.

Forudsætninger:

  • De eksisterende installationer skal være lovlige efter gældende bestemmelser.
  • Der skal være nok ampere i de eksisterende installationer til at drive varmepumpesystemet.

Efterreparationer mv.

Tilbuddet indeholder kun de deri beskrevne ydelser. Alle bygningsmæssige reparationer efter huller til nye rør samt reparationer efter nedtagning af den gamle VVS-installation er ikke indeholdt i tilbuddet.

Nedtagning af nødvendige gamle VVS-rør er indeholdt i tilbuddet.

Bortskaffelse af gammel kedel mv.

Bortskaffelse af den gamle VVS-installation samt olietank er ikke indeholdt i tilbuddet, men mindre det står udtrykkeligt i tilbuddet.

Kundens eget centralvarmesystem.

Kvaliteten og funktionaliteten i kundens eget centralvarmesystem er ikke H-Energi’s ansvar. Skulle der ef-terfølgende opstå problemer i dette, er det kundens eget ansvar.

Afhentning af dit gamle fyr mv.

Når vi har installeret dit nye varmesystem, bestiller vi samme dag afhentning af det gamle, hvis dette er en del af tilbuddet – normalt bliver det hentet indenfor 14 dage. Er dit gamle fyr mv. ikke afhentet, er dette ikke en gyldig grund til ikke af afregne den modtagne faktura.

Isolering af rør.

H-Energi ApS isolerer ikke kundens egne centralvarmerør, da dette er inden for klimaskærmen – ønsker du som kunde teknisk isolering, er vi naturligvis behjælpelig med dette, men vi skal vide det, inden vi monterer dit anlæg. Ved jordvarme, isoleres jordvarmerørene efter forskrifterne

Energitilskud.

Er du berettiget til energitilskud, er det dit eget ansvar at ansøge om dette – vi er naturligvis behjælpelige, men er ikke ansvarlige for, om du bliver godkendt til dette

Gennemføringer af rør.

Gennemføringer i beton, kampesten og lignende er ikke med i vores tilbud, men mindre det er beskrevet i tilbuddet – Skal vi gøre dette, vil det være forbundet med en ekstra omkostning for dig.

Diverse mål og placeringer.

Varmepumpens inderdel, vandtank, buffertank, styring mv. placeres, hvor den eksisterende varmekilde er i dag, men mindre andet er aftalt skriftligt. I tilbuddet er indregnet en afstand på max. 5 meter fra inderde-len til udedelen, som placeres på et fundament anlagt af kunden. VI er naturligvis behjælpelig med en teg-ning samt råd og vejledning til dette.

Indregulering af varmepumpen samt internet.

H-Energi ApS indregulerer din varmepumpe, så denne passer til netop dit behov. Er der brug for efterregu-lering, klares dette via telefonen, eller ved et evt. aftalt årligt servicebesøg.

H-Energi ApS er ikke ansvarlig for kvaliteten af din Internetopkobling, samt installation af denne, men vi er naturligvis behjælpelig med råd og vejledning.

Levering af varmepumpen samt diverse anden hardware.

H-Energi ApS leverer varmepumpen mv. senest dagen før installationen med fragtmanden imellem kl. 7 og 10.

Det er dig som kunde, der har det fulde ansvar for de leverede varer fra leveringen, og indtil dit nye anlæg er installeret.

Garanti.

H-Energi ApS giver kunden ret til at overtage alle varmepumpeproducentens garantiforpligtelser der følger med varmepumpemateriellet.

Derudover har H-Energi ApS kun ansvar for selve monteringen.

H-Energi ApS kan ikke stilles til ansvar over for kvaliteten af arbejde, der er udført af eksterne leverandører.

Betalingsbetingelser.

Betaling skal ske ved montering af dit nye anlæg / levering af eventuelle serviceydelser eller hardware.

H-Energi ApS bevarer ejendomsretten til alt materiel, indtil vi har modtaget den fulde betaling jf. det accep-terede tilbud / aftalen.

Vi forbeholder os ret til at hente det leverede materiel hos dig, hvis vi ikke modtager vores betaling jf. til-buddet / aftalen – dette gælder også monteret anlæg. Omkostningerne herved påhviler dig.

 

Serviceaftale for varmepumper januar 2020

  1. Serviceaftalens omfang:

Aftalen gælder for installationer med en varmepumpe, der har en max. med en maksimal effekt på 28 kW, som anvendes til ejendomsopvarmning og produktion af varmt vand.

Aftalen tegnes for en periode på 12 måneder med et hovedeftersyn i slutningen af pe-rioden.

Serviceaftalen inkluderer fritilkald, med:

v Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med tilkald til driftsstop/driftsforstyrrelser.

v Arbejdsløn ved udskiftning af defekte komponenter og justering af komponenter, der er dækket af aftalen – Har vi solgt og monteret varmepumpen, vil fabrikantens almindelige garantibestemmelser dække for udgiften til reservedele i fabrikantens garantiperiode.

v Øvrige komponenter og materialer, som H-Energi ApS finder det nødvendigt at udskifte, faktureres særskilt. Ønsker du selv ændringer i anlægget, faktureres dette særskilt.

  1. Aftalen dækker

Kontrol og afhjælpning af fejl på alle komponenter og rør indenfor varmepumpekabi-net.

Udenfor varmepumpekabinettet er følgende komponenter endvidere dækket af afta-len:

v Trevejsventil

v Sikkerhedsventil til centralvarmeanlæg

v Standardpumpe til centralvarmeanlæg

v Trykekspansionsbeholder

v Komponenter, der normalt er placeret indenfor kabinettet, men er flyttet udenfor pga. pladsforhold, forbedret levetid eller reparationsmuligheder mv., når disse er placeret i opstillingsrummet

 

Klimastyringsanlæg og automatik

Aftalen dækker afhjælpning af fejl, som servicefirmaet kan foretage på stedet og ud-skiftning af automatik, når dette kan foretages uden indgreb i den faste elinstallation og under den forudsætning af, at automatikken er en standardvare. Skal der ske æn-dringer faktureres disse særskilt.

Generelt

Servicefirmaet skal kunne udskifte komponenter uden at ændre den eksisterende rørin-stallation og uden at anvende ekstra montør til opgaven.

  1. Eftersyn

Udføres indenfor normal arbejdstid og omfatter følgende:

v Generel vurdering af varmepumpeinstallationen og varmepumpens tilstand

v Eftersyn ifølge varmepumpens vedligeholdelsesvejledning

v Afprøvning af kølekredsinstallationens tæthed

v Kontrol af varmepumpens drift og evt. indregulering / efterregulering

v Afprøvning af varmepumpens sikkerhedsfunktioner

v Visuel kontrol af trykekspansionsbeholder

v Afprøvning af termostater

v Udbedring af fejl på komponenter, der er omfattet af aftalen jf. pkt. 2

v Rensning af snavssamler, hvis afspærringsventiler er monteret

v Udarbejdelse af servicerapport.

 

  1. Forbehold.

v Kunden har selv ansvar for H 20 vandpumpefejl på Panasonic luft til vand anlæg

v Der kan stilles krav om tillægspris, hvis det ved eftersyn konstateres, at anlæg-gets ikke er installeret efter forskrifterne, dets tilstand er dårlig, eller opbygnin-gen af anlægget er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug ved servicear-bejdet

v Servicefirmaet skal kunne udskifte komponenter uden at ændre eller ombygge den eksisterende installation og uden at anvende ekstra mandskab til opgaven.

v Servicefirmaet er ikke ansvarligt for at fremskaffe og levere reservedele, komponen-ter, automatik og andet udstyr, men vil i videst muligt omfang forsøge at anvise løs-ningsmuligheder – men en evt. ombygning er ikke omfattet af aftalen.

v Servicefirmaet kan forlange, at mangler ved centralvarmeanlægget, varmtvandsbeholderen eller ekspansionsbeholderen afhjælpes, når disse er årsag til ustabil drift.

v Servicefirmaet kan forlange, at der monteres afspærringsventiler, hvor særligt tidskrævende aftapnings-/udluftningsforhold gør sig gældende.

 

Bl.a. er følgende ydelser ikke dækket af aftalen og faktureres særskilt:

v Forbrug af reservedele og komponenter- fsv. disse ikke dækkes af fabrikanten.

v Ekstraordinær af rensning af snavsfilter samt påfyldning af vand på centralvarmesyste-met og / eller jordvarmeslangerne.

v Etablering af inspektions– og rensemuligheder.

v Montering af ekstern ekspansionsbeholder.

v Hel eller delvist udskiftning/reparation af rørinstallationen.

v Hel eller delvis udskiftning eller reparation af brineside ved jordvarmeinstallation

v Udskiftning af shuntventil og brugsvandpumpe/brugsvandsveksler.

v Kontrol/udskiftning af anode i varmtvandsbeholdere.

v Udskiftning/rensning/udsyring af varmtvandsbeholder, rør- og flexslanger inden- og udenfor.

v Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholdere.

v Kontrol, udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssystemer, der er monteret særskilt til drift af solvarmeanlæg eller andre kombinationsanlæg.

v Demontering af skabe/tømning af hylder og lignende for adgang til varmepumpen.

v Fejlbetjening / ombygning af klimastyringsanlæg og omplacering af følere.

v Fejl forårsaget af hærværk, brand, frost– og vandskade, lynnedslag, elinstallationen eller indgreb foretaget af uautoriserede personer.

v Tilkald til strømsvigt, fejlbetjening af varmepumpeanlæg/automatik, åbning for ha-ner samt uvilje til selv at forsøge varmepumpe genstartet efter anvisning af servicefir-maet.

v Udkald pga defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet.

v Brug af ekstra montør ved flytning af varmepumpe pga. udskiftning/reparation af de-fekte komponenter.

 

  1. Servicetilkald:

Ved bestilling af tilkald vil servicemontøren komme hurtigst muligt. Ofte inden for få timer, hvis der er tale om mangel på ejendoms opvarmning

Servicetilkald:

Ved bestilling af tilkald vil servicemontøren komme hurtigst muligt – ofte inden for få timer, hvis der er tale om mangel på ejendomsopvarmning. Telefonen er normalt åben for

telefonisk rådgivning:

 

1. oktober – 31. marts

 

 

1. april – 30. september

 

Mandag – fredag 08.00-10.00 08.00-10.00
Lørdag- søndag 10.00-12.00 Lukket
Helligdage, 1. maj , grundlovsdag

samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag

Lukket Lukket